logo
logo

Realizacja zleceń

1. Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonywane jest przez biegłych rewidentów, tj osoby które uzyskały prawo wykonywania tego zawodu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zostały wpisane do rejestru biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest kluczowy biegły rewident, który podpisuje "Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego". Kluczowy biegły rewident może wykonać badanie jednoosobowo, lub w zespole kilku osób, którymi kieruje i odpowiada za ich pracę. W skład zespołu badającego mogą wchodzić inni, oprócz kluczowego, biegli rewidenci, aplikanci, asystenci.

Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu są zatrudnione przez Zarząd Spółki EKSPERT w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Wszyskie osoby uczestniczące w badaniu muszą spełniać wymogi w zakresie bezstronności i niezależności wobec Zleceniodawcy badania określone w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wymogi bezstronności i niezawisłości obowiązują także Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Biura EKSPERT.

Dokumentem na mocy którego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego jest Umowa o przeprowadzenie badania zawarta pomiędzy jednostką, która podlega badaniu jako Zleceniodawcą, a Biurem EKSPERT - jako Zleceniobiorcą.

Umowę o badanie sprawozdania zawiera Zarząd Zleceniodawcy na podstawie uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, np Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Zleceniodawcy w sprawie wyboru firmy audytorskiej, np Biura EKSPERT do przeprowadzenia badania Zleceniodawcy za dany rok obrotowy. W przypadku pozyskania przez Biuro EKSPERT nowych klientów umowa o przeprowadzenie badania zawierana jest na okres 2 lat, tj na rok obrotowy i następny.